0
org.gradle.api.tasks.TaskExecutionException: Execution failed for task ':app:clean'.
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:103)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:73)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.OutputDirectoryCreatingTaskExecuter.execute(OutputDirectoryCreatingTaskExecuter.java:51)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipUpToDateTaskExecuter.execute(SkipUpToDateTaskExecuter.java:59)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.execute(ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.java:54)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ValidatingTaskExecuter.execute(ValidatingTaskExecuter.java:59)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.execute(SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.java:101)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.FinalizeInputFilePropertiesTaskExecuter.execute(FinalizeInputFilePropertiesTaskExecuter.java:44)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CleanupStaleOutputsExecuter.execute(CleanupStaleOutputsExecuter.java:91)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.execute(ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.java:62)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipTaskWithNoActionsExecuter.execute(SkipTaskWithNoActionsExecuter.java:59)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipOnlyIfTaskExecuter.execute(SkipOnlyIfTaskExecuter.java:54)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.execute(ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.java:43)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CatchExceptionTaskExecuter.execute(CatchExceptionTaskExecuter.java:34)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter$EventFiringTaskWorker$1.run(DefaultTaskGraphExecuter.java:256)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:336)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:328)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:199)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:110)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter$EventFiringTaskWorker.execute(DefaultTaskGraphExecuter.java:249)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter$EventFiringTaskWorker.execute(DefaultTaskGraphExecuter.java:238)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker.processTask(DefaultTaskPlanExecutor.java:123)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker.access$200(DefaultTaskPlanExecutor.java:79)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker$1.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:104)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker$1.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:98)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionPlan.execute(DefaultTaskExecutionPlan.java:663)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionPlan.executeWithTask(DefaultTaskExecutionPlan.java:597)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$TaskExecutorWorker.run(DefaultTaskPlanExecutor.java:98)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor.process(DefaultTaskPlanExecutor.java:59)
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter.execute(DefaultTaskGraphExecuter.java:130)
  at org.gradle.execution.SelectedTaskExecutionAction.execute(SelectedTaskExecutionAction.java:37)
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:37)
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.access$000(DefaultBuildExecuter.java:23)
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter$1.proceed(DefaultBuildExecuter.java:43)
  at org.gradle.execution.DryRunBuildExecutionAction.execute(DryRunBuildExecutionAction.java:46)
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:37)
  at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:30)
  at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher$ExecuteTasks.run(DefaultGradleLauncher.java:336)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:336)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:328)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:199)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:110)
  at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.runTasks(DefaultGradleLauncher.java:210)
  at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.doBuildStages(DefaultGradleLauncher.java:140)
  at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.executeTasks(DefaultGradleLauncher.java:115)
  at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController$1.call(GradleBuildController.java:78)
  at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController$1.call(GradleBuildController.java:75)
  at org.gradle.internal.work.DefaultWorkerLeaseService.withLocks(DefaultWorkerLeaseService.java:152)
  at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController.doBuild(GradleBuildController.java:100)
  at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController.run(GradleBuildController.java:75)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.runner.BuildModelActionRunner.run(BuildModelActionRunner.java:53)
  at org.gradle.launcher.exec.ChainingBuildActionRunner.run(ChainingBuildActionRunner.java:35)
  at org.gradle.launcher.exec.ChainingBuildActionRunner.run(ChainingBuildActionRunner.java:35)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ValidatingBuildActionRunner.run(ValidatingBuildActionRunner.java:32)
  at org.gradle.launcher.exec.RunAsBuildOperationBuildActionRunner$1.run(RunAsBuildOperationBuildActionRunner.java:43)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:336)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:328)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:199)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:110)
  at org.gradle.launcher.exec.RunAsBuildOperationBuildActionRunner.run(RunAsBuildOperationBuildActionRunner.java:40)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SubscribableBuildActionRunner.run(SubscribableBuildActionRunner.java:51)
  at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:49)
  at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:32)
  at org.gradle.launcher.exec.BuildTreeScopeBuildActionExecuter.execute(BuildTreeScopeBuildActionExecuter.java:39)
  at org.gradle.launcher.exec.BuildTreeScopeBuildActionExecuter.execute(BuildTreeScopeBuildActionExecuter.java:25)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ContinuousBuildActionExecuter.execute(ContinuousBuildActionExecuter.java:80)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ContinuousBuildActionExecuter.execute(ContinuousBuildActionExecuter.java:53)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ServicesSetupBuildActionExecuter.execute(ServicesSetupBuildActionExecuter.java:57)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ServicesSetupBuildActionExecuter.execute(ServicesSetupBuildActionExecuter.java:32)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.GradleThreadBuildActionExecuter.execute(GradleThreadBuildActionExecuter.java:36)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.GradleThreadBuildActionExecuter.execute(GradleThreadBuildActionExecuter.java:25)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.execute(ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.java:43)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.execute(ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.java:29)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.StartParamsValidatingActionExecuter.execute(StartParamsValidatingActionExecuter.java:64)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.StartParamsValidatingActionExecuter.execute(StartParamsValidatingActionExecuter.java:29)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SessionFailureReportingActionExecuter.execute(SessionFailureReportingActionExecuter.java:59)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SessionFailureReportingActionExecuter.execute(SessionFailureReportingActionExecuter.java:44)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SetupLoggingActionExecuter.execute(SetupLoggingActionExecuter.java:45)
  at org.gradle.tooling.internal.provider.SetupLoggingActionExecuter.execute(SetupLoggingActionExecuter.java:30)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ExecuteBuild.doBuild(ExecuteBuild.java:67)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.WatchForDisconnection.execute(WatchForDisconnection.java:37)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ResetDeprecationLogger.execute(ResetDeprecationLogger.java:26)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.RequestStopIfSingleUsedDaemon.execute(RequestStopIfSingleUsedDaemon.java:34)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput$2.call(ForwardClientInput.java:74)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput$2.call(ForwardClientInput.java:72)
  at org.gradle.util.Swapper.swap(Swapper.java:38)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput.execute(ForwardClientInput.java:72)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.LogAndCheckHealth.execute(LogAndCheckHealth.java:55)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.LogToClient.doBuild(LogToClient.java:62)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.EstablishBuildEnvironment.doBuild(EstablishBuildEnvironment.java:82)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.StartBuildOrRespondWithBusy$1.run(StartBuildOrRespondWithBusy.java:50)
  at org.gradle.launcher.daemon.server.DaemonStateCoordinator$1.run(DaemonStateCoordinator.java:295)
  at org.gradle.internal.concurrent.ExecutorPolicy$CatchAndRecordFailures.onExecute(ExecutorPolicy.java:63)
  at org.gradle.internal.concurrent.ManagedExecutorImpl$1.run(ManagedExecutorImpl.java:46)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  at org.gradle.internal.concurrent.ThreadFactoryImpl$ManagedThreadRunnable.run(ThreadFactoryImpl.java:55)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: org.gradle.api.file.UnableToDeleteFileException: Unable to delete directory: D:\AndroidSVN\gigCheck3\app\build\intermediates
  at org.gradle.api.internal.file.delete.Deleter.handleFailedDelete(Deleter.java:109)
  at org.gradle.api.internal.file.delete.Deleter.doDeleteInternal(Deleter.java:86)
  at org.gradle.api.internal.file.delete.Deleter.doDeleteInternal(Deleter.java:81)
  at org.gradle.api.internal.file.delete.Deleter.delete(Deleter.java:66)
  at org.gradle.api.tasks.Delete.clean(Delete.java:67)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at org.gradle.internal.reflect.JavaMethod.invoke(JavaMethod.java:73)
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.doExecute(StandardTaskAction.java:46)
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:39)
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:26)
  at org.gradle.api.internal.AbstractTask$TaskActionWrapper.execute(AbstractTask.java:788)
  at org.gradle.api.internal.AbstractTask$TaskActionWrapper.execute(AbstractTask.java:755)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$1.run(ExecuteActionsTaskExecuter.java:124)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:336)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:328)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:199)
  at org.gradle.internal.progress.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:110)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeAction(ExecuteActionsTaskExecuter.java:113)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:95)
  ... 108 more

En Android Studio aparece este error al hacer un Rebuild Project. En el build.gradle tengo el siguiente código.

  buildscript {
  repositories {
    jcenter()
    google()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.2.1'
  }
}

allprojects {
  repositories {
    jcenter()
  }
}
task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
}

Al debugear me falla y por lo tanto no puedo ejecutar la aplicación. ¿Alguien sabría como solucionarlo? Gracias de antemano.

 • 1
  Bienvenido a Stack Overflow en español, te sugiero que hagas el recorrido para aprender el funcionamiento del sitio y de paso ganes tu primera medalla, también es muy importante que leas Cómo preguntar para poder mejorar tu pregunta y que esta sea bien recibida por la comunidad y aquí te dejo un ejemplo mínimo verificable – ElGerar el 26 oct. 18 a las 10:52
 • Jorge revisa si tienes algún error en los recursos, revisa el Event Log o la consola si se muestra algo. – Jorgesys el 26 oct. 18 a las 14:49

Tu Respuesta

Al pulsar en “Publica tu respuesta”, muestras tu consentimiento a nuestros términos de servicio, política de privacidad y política de cookies

Examina otras preguntas con la etiqueta o formula tu propia pregunta.