0
import sys
import os
from PyQt5.QtSql import *
from PyQt5 import QtGui
from PyQt5.QtGui import QIcon
from PyQt5.QtCore import Qt, QModelIndex
from PyQt5.QtWidgets import QWidget, QApplication, QVBoxLayout, QPushButton, \
  QTableWidget, QTableWidgetItem, QMessageBox, QHBoxLayout, QLineEdit, QLabel, QGridLayout, QSlider, QDialog


class Aplicacion(QWidget):

  def __init__(self):
    super(Aplicacion, self).__init__()

    # ---------------- CARACTERÍSTICAS TABLA ----------------
    self.tabla = QTableWidget(0, 5)
    self.tabla.setHorizontalHeaderLabels(
      ['ID', 'NOMBRE', 'APELLIDO', 'EDAD', 'SEMESTRE'])

    # -------------------- ETIQUETAS --------------------
    self.etiqueta_id = QLabel("ID:")
    self.etiqueta_nombre = QLabel("Nombre:")
    self.etiqueta_apellido = QLabel("Apellidos:")
    self.etiqueta_edad = QLabel("Edad:")
    self.etiqueta_semestre = QLabel("Semestre:")

    # ------------------ CAJAS DE TEXTO ------------------
    self.texto_id = QLineEdit()
    self.texto_nombre = QLineEdit()
    self.texto_apellido = QLineEdit()
    self.texto_semestre = QLineEdit()
    self.texto_edad = QLineEdit()
    self.deslizador = QSlider(Qt.Horizontal)

    # ------------------ RESTRICCIONES ------------------
    self.texto_id.setMaxLength(2)
    self.texto_id.setValidator(QtGui.QIntValidator())
    self.texto_nombre.setMaxLength(35)
    self.texto_apellido.setMaxLength(90)
    self.texto_semestre.setMaxLength(2)
    self.texto_semestre.setValidator(QtGui.QIntValidator())
    self.texto_edad.setMaxLength(2)
    self.texto_edad.setValidator(QtGui.QIntValidator())

    # ------------------ SLIDER --------------------
    self.deslizador.setMinimum(15)
    self.deslizador.setMaximum(25)
    self.deslizador.setValue(15)
    self.deslizador.setTickInterval(1)
    self.deslizador.setTickPosition(QSlider.TicksBelow)
    # ------------------ PLACEHOLDER --------------------

    self.texto_id.setPlaceholderText("Identificador del alumno")
    self.texto_nombre.setPlaceholderText("Nombre del alumno (a)")
    self.texto_apellido.setPlaceholderText("Apellidos del alumno (a)")
    self.texto_edad.setPlaceholderText("Edad del alumno (a)")
    self.texto_semestre.setPlaceholderText("Semestre")
    # ---------------------- BOTONES ----------------------
    boton_agregar_datos = QPushButton('Agregar')
    boton_agregar_datos.clicked.connect(self.validar_formulario)

    boton_eliminar_datos = QPushButton('Eliminar')
    boton_eliminar_datos.clicked.connect(self.eliminar_datos)

    boton_editar_datos = QPushButton('Editar')
    boton_editar_datos.clicked.connect(self.editar_datos)

    boton_limpiar_cajas = QPushButton('Limpiar')
    boton_limpiar_cajas.clicked.connect(self.limpiar_cajas)

    self.deslizador.valueChanged.connect(self.desliza_edad)

    # -------------- UBICACIÓN EN CUADRÍCULAS --------------
    celda = QGridLayout()

    # ETIQUETAS.
    celda.addWidget(self.etiqueta_id, 0, 0)
    celda.addWidget(self.etiqueta_nombre, 1, 0)
    celda.addWidget(self.etiqueta_apellido, 2, 0)
    celda.addWidget(self.etiqueta_edad, 3, 0)
    celda.addWidget(self.etiqueta_semestre, 5, 0)

    # TEXTO.
    celda.addWidget(self.texto_id, 0, 1)
    celda.addWidget(self.texto_nombre, 1, 1)
    celda.addWidget(self.texto_apellido, 2, 1)
    celda.addWidget(self.texto_edad, 3, 1)
    celda.addWidget(self.deslizador, 4, 1)
    celda.addWidget(self.texto_semestre, 5, 1)

    # BOTONES.
    celda.addWidget(boton_agregar_datos, 0, 2)
    celda.addWidget(boton_eliminar_datos, 1, 2)
    celda.addWidget(boton_editar_datos, 2, 2)
    celda.addWidget(boton_limpiar_cajas, 3, 2)

    # ---------------ALINEACIONES VERTICALES ---------------
    caja_vertical = QVBoxLayout()

    caja_vertical.addLayout(celda)
    caja_vertical.addWidget(self.tabla)

    # ---------------- VENTANA PRINCIPAL -------------------
    self.setWindowTitle("Registros de alumnos")
    self.setWindowIcon(QIcon("db.ico"))
    self.tabla.setSelectionBehavior(QTableWidget.SelectRows)
    self.resize(560, 550)
    self.setLayout(caja_vertical)

  def validar_nombre(self):
    nombre = self.texto_nombre.text()
    if nombre == "":
      return False
    else:
      return True

  def actualizar_nombre(self, id_editar):
    n_nombre = self.texto_nombre.text()

    consulta = QSqlQuery()
    consulta.exec_("UPDATE alumnos SET nombre = '{}' WHERE alumno_id = '{}'".format(
      n_nombre, id_editar))

  def actualizar_apellido(self, id_editar):
    n_apellido = self.texto_apellido.text()

    consulta = QSqlQuery()
    consulta.exec_("UPDATE alumnos SET apellido = '{}' WHERE alumno_id = '{}'".format(
      n_apellido, id_editar))

  def actualizar_edad(self, id_editar):
    n_edad = int(self.texto_edad.text())

    consulta = QSqlQuery()
    consulta.exec_(
      "UPDATE alumnos SET edad = {} WHERE alumno_id = '{}'".format(n_edad, id_editar))

  def actualizar_semestre(self, id_editar):
    n_semestre = int(self.texto_semestre.text())

    consulta = QSqlQuery()
    consulta.exec_("UPDATE alumnos SET semestre = {} WHERE alumno_id = '{}'".format(
      n_semestre, id_editar))

  def validar_editado(self):
    if self.tabla.selectedItems():
      return True
    else:
      return False

  def editar_datos(self):
    if self.validar_editado():
      alumno_id_editar = self.tabla.selectedItems()[0]
      self.id_editar = alumno_id_editar.text()

      try:
        if self.validar_nombre():
          self.actualizar_nombre(self.id_editar)
        else:
          pass
      except:
        pass

      try:
        if self.validar_apellido():
          self.actualizar_apellido(self.id_editar)
        else:
          pass
      except:
        pass

      try:
        self.actualizar_edad(self.id_editar)
      except:
        pass

      try:
        self.actualizar_semestre(self.id_editar)
      except:
        pass

      finally:
        self.subir_datos()
    else:
      QMessageBox.warning(self, "Error",
                "No has seleccionado a nadie", QMessageBox.Ok)

  def subir_datos(self):
    indice = 0
    consulta = QSqlQuery()
    consulta.exec_("SELECT * FROM alumnos")

    while consulta.next():
      alumno_id = consulta.value(0)
      nombre = consulta.value(1)
      apellido = consulta.value(2)
      edad = consulta.value(3)
      semestre = consulta.value(4)

      self.tabla.setRowCount(indice + 1)
      self.tabla.setItem(indice, 0, QTableWidgetItem(str(alumno_id)))
      self.tabla.setItem(indice, 1, QTableWidgetItem(nombre))
      self.tabla.setItem(indice, 2, QTableWidgetItem(apellido))
      self.tabla.setItem(indice, 3, QTableWidgetItem(str(edad)))
      self.tabla.setItem(indice, 4, QTableWidgetItem(str(semestre)))

      indice = indice + 1

  def validar_formulario(self):
    if self.validar_nombre():
      alumno_id = int(self.texto_id.text())
      nombre = self.texto_nombre.text()
      apellido = self.texto_apellido.text()
      edad = int(self.texto_edad.text())
      semestre = int(self.texto_semestre.text())

> QUIERO QUE EL ID SE AUTOINCREMENTE SIN QUE TENGA QUE INGRESAR EL NÚMERO EN EL CAMPO.

      consulta = QSqlQuery()
      consulta.exec_("INSERT INTO alumnos VALUES({0}, '{1}', '{2}', '{3}', '{4}')".format(
        alumno_id, nombre, apellido, edad, semestre))

      self.subir_datos()
    else:
      QMessageBox.warning(self, "Formulario incorrecto",
                "No has agregado a nadie", QMessageBox.Ok)

  def validar_eliminacion(self):
    if self.tabla.selectedItems():
      return True
    else:
      return False

  def eliminar_datos(self):
    if self.validar_eliminacion():
      seleccion = self.tabla.currentIndex()
      alumno_id = self.tabla.selectedItems()[0]

      consulta = QSqlQuery()
      consulta.exec_(
        "DELETE FROM alumnos WHERE alumno_id = " + alumno_id.text())

      self.tabla.removeRow(seleccion.row())
    else:
      QMessageBox.warning(self, "Error",
                "No has seleccionado a nadie", QMessageBox.Ok)

  def conexion_base_de_datos(self):
    db = QSqlDatabase.addDatabase('QSQLITE')
    db.setDatabaseName('alumnos_database_new.db')

    if db.open():
      return True
    else:
      QMessageBox.critical(
        None, "Ha ocurrido un error al querer conectarse.", QMessageBox.Cancel)
      return False

  def crear_tabla(self):
    consulta = QSqlQuery()
    consulta.exec_(
      "CREATE TABLE alumnos(alumno_id INTEGER PRIMARY KEY,"
      "nombre TEXT, apellido TEXT, edad INTEGER, semestre INTEGER)")

  def desliza_edad(self):
    valor_edad = str(self.deslizador.value())
    self.texto_edad.setText(valor_edad)

  def limpiar_cajas(self):
    self.deslizador.setValue(15)
    self.texto_id.clear()
    self.texto_nombre.clear()
    self.texto_apellido.clear()
    self.texto_edad.clear()
    self.texto_semestre.clear()

  def iniciar(self):
    if not os.path.exists('alumnos_database_new.db'):
      self.conexion_base_de_datos()
      self.crear_tabla()
    else:
      self.conexion_base_de_datos()
      self.subir_datos()

db_alumnos = QApplication(sys.argv)
aplicacion = Aplicacion()
aplicacion.iniciar()
aplicacion.show()
sys.exit(db_alumnos.exec_())

1 respuesta 1

0

The AUTOINCREMENT Keyword https://www.sqlite.org/autoinc.html

def crear_tabla(self):
  consulta = QSqlQuery()
  consulta.exec_(
    #"CREATE TABLE alumnos(alumno_id INTEGER PRIMARY KEY,"
    "CREATE TABLE alumnos(alumno_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,"
    "nombre TEXT, apellido TEXT, edad INTEGER, semestre INTEGER)")

...

def validar_formulario(self):
  if self.validar_nombre():
    #alumno_id = int(self.texto_id.text())   # ---
    nombre  = self.texto_nombre.text()
    apellido = self.texto_apellido.text()
    edad   = int(self.texto_edad.text())
    semestre = int(self.texto_semestre.text())

#> QUIERO QUE EL ID SE AUTOINCREMENTE SIN QUE TENGA QUE INGRESAR EL NÚMERO EN EL CAMPO.
    consulta = QSqlQuery()
    #consulta.exec_("INSERT INTO alumnos VALUES({0}, '{1}', '{2}', '{3}', '{4}')".format(
    #  alumno_id, nombre, apellido, edad, semestre))
    consulta.exec_("""
      INSERT INTO alumnos (`nombre`,`apellido`,`edad`,`semestre`) 
      VALUES('{}', '{}', '{}', '{}')""".format(nombre, apellido, edad, semestre))  
    self.subir_datos()
  else:
    QMessageBox.warning(self, "Formulario incorrecto",
              "No has agregado a nadie", QMessageBox.Ok)

Tu Respuesta

By clicking “Publica tu respuesta”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

¿No es la respuesta que buscas? Examina otras preguntas con la etiqueta o formula tu propia pregunta.